Notifications

หน้าหลัก

รายละเอียด

วิชา หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
  30 Video   2 File   2 Quiz   Certificate
  อัพเดทรายวิชาล่าสุด 18 พฤษภาคม 2567
  เปิดให้ลงทะเบียนเรียน : ไม่มีกำหนด
  ผู้สอน นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี
  วันเปิดเรียน : ไม่กำหนดช่วงเวลา
  ระยะเวลาเรียน : เรียนฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  12995 คนสนใจรายวิชานี้|   1085 คนที่เรียนรายวิชานี้
วิชา หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดรายวิชา

MAC00465 วิชา "หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ" มีเนื้อหาการเรียนรู้
ประกอบด้วย ความหมายของการกระทำละเมิด สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
การกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อายุความ ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกจากเจ้าหน้าที่
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ โดยผู้เรียนที่ทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับใบรับบรองการอบรมฯ จากสำนักงานศาลปกครอง

รายวิชา

14 บทเรียน 2 เอกสารประกอบ 2 แบบทดสอบ 3 ชั่วโมง 15 นาที จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

คุณลักษณะเฉพาะ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
3 ชั่วโมง 15 นาที
บทเรียน
14 บทเรียน
เอกสารประกอบ
2 เอกสารประกอบ
แบบทดสอบ
2 แบบทดสอบ
ใบรับรอง
มีใบรับรอง

ผู้สอน

รีวิว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ